Polls and Qualitative Research

IRI research on citizens’ needs and priorities produces analysis for actionable insights for decision makers. To date, IRI has polled more than 1.5 million citizens in over 100 countries.


IRI Polls and Qualitative Research

Монголын олон нийтийн санаа бодлын судалгаа…

Улаанбаатар, Монгол Улс – Иргэд ардчилсан засаглалыг чин хүсэж харин улс орны ирээдүйн чиг хандлага болон төрийн бодлого боловсруулах шийдвэрүүдэд иргэн хүний нөлөөлөх боломжид санаа зовниж буйг Бүгд найрамдахчуудын олон…

Up ArrowTop