Борба с корупцията на общинско ниво в България


През юни 2021г. Международният републикански институт (IRI) стартира програмата си за борба с корупцията в 10 български общини, а през февруари 2023г. я разшири към допълнителни 5 общини. В рамките на програмата IRI предоставя задълбочено разбиране за конкретните уязвимости към корупция посредством анализ по Методологията за оценка на уязвимостите към корупция (VCA). Програмата също така цели да изгради консенсус по отношение на тези уязвимости сред лидерите в местните институции и в неправителствения сектор чрез модел на работа с работни групи на общинско ниво. Работните групи изготвят проектопрограми за реформи с цел преодоляване на уязвимостите, които след това се представят на кметовете и общинските съвети за обсъждане, приемане и изпълнение. В този процес IRI допринася за укрепването на политическата воля за реформи, като извършва и проучвания за възприятието за корупция.

IRI също така обучава служители в общинските администрации и общински съветници как да общуват с гражданите ясно и прозрачно, както и организации на гражданското общество как да се застъпват за по-нататъшни промени. Националната конференция на IRI за борба с корупцията е централно събитие в рамките на програмата, на което IRI събира местни и национални политически лидери заедно с техни колеги от държавите – членки на ЕС, както и представители на граждански организации, за обсъждане на добрите практики за прозрачност и почтеност в органите на местното самоуправление и за ангажиране на гражданите. По време на националната конференция за борба с корупцията през юли 2022 г. кметовете или упълномощени техни представители подписаха пакт за противодействие на корупцията от името на първоначално участващите 10 общини.

Подходът VCA

Подходът за оценка на уязвимостите към корупция (VCA) на IRI е метод за установяване на уязвимостите към корупция в определени сектори или институции, който се стреми да спечели ангажираността на органите на управление и неправителствения сектор. Подходът VCA се прилага в различни страни по цял свят. Процесът на оценяване на уязвимостите включва извършване на политическо-икономически анализ чрез проучване на наличната информация и документация, оценка на уязвимостите чрез интервюта с представители на органите на управление и гражданското общество и лидери в общността, създаване на работни групи с представители на органите на управление и гражданското общество и представяне на доклад за оценката според методологията VCA на работните групи за потвърждение и одобрение.

В България IRI прилага методологията VCA за установяване на уязвимостите към корупция на общинско ниво. Докладите с оценка на уязвимостите към корупция очертават най-важните проблеми, по които впоследствие IRI предприема действия чрез работните групи на общинско ниво. Подходът гарантира, че програмната дейност на IRI се основава на практическия опит и е съобразена с местните условия. Оценките на IRI според методологията VCA бяха извършени в 10 български общини през периода 2021 – 2022 г., а в момента IRI приключва работата по оценките на още пет общини, които се очаква да бъдат публикувани през ноември 2023 г. Изборът на общините отразява разнообразието на българските общини от гледна точка на население, политическата карта, икономическа структура, географско местоположение, етнически състав. Изследваната група общини обхваща големи и малки градове, райони с предимно градски и предимно селски облик, общности, които разчитат главно на земеделие, промишленост и услуги, както и райони с концентрация на етнически малцинства над средното равнище за страната.

Първият етап от оценката на IRI за уязвимостите към корупция в България се състои от политическо-икономически анализ за предварително идентифициране на траекториите за реформи, съществуващите възможности и потенциалните трудности в процеса на реформи. Анализът обхваща тенденции и фактори както на национално, така и на общинско ниво. Вторият етап на оценката включва полуструктурирани интервюта с ключови респонденти във всяка община. Респондентите в интервютата бяха подбрани да представляват напречен разрез на обществения живот в общината, като сред тях бяха заместник-кметове, висши служители в общинските администрации, общински съветници и членове на гражданското общество, включително представители на неправителствени организации (НПО), сдружения на бизнеса, медии, академични среди и неформални групи, както и активисти и ангажирани граждани.

Пълният доклад на IRI за оценката на първоначалната кохорта от десет общини, озаглавен „Оценка на уязвимостите към корупция на общинско ниво в България: изследване на десет български общини“, беше публикуван през юли 2022 г. В доклада IRI откроява не само основни проблеми и конкретни препоръки за всяка община поотделно, но и споделени уязвимости и препоръки в резултат на констатациите от цялата страна. Петте общи констатации на IRI са следните:

 1. Механизмите за предотвратяване на корупцията се използват рядко
 2. Практикува се прозрачност без внимание към достъпността на информацията
 3. Неотзивчивостта на администрациите води до използване на неформални канали
 4. Официалните механизми за участие не са в състояние да преодолеят липсата на ангажираността от страна на гражданите
 5. Гражданското общество не играе съществена роля в общинската политика

Докладът за оценката представи констатации и препоръки за всяка община, на основата на които през есента на 2022 г. IRI и работните групи разработиха предложения за реформи. 

Данни от проучванията на общественото мнение

За по-задълбочено вникване в настоящото състояние на корупцията, прозрачността и ангажираността на гражданите Изследователският център (CISR) към IRI провежда проучвания на общественото мнение, за да измери възприятията на гражданите за корупцията, прозрачността и ангажираността на гражданите на общинско ниво, доверието в общинските институции, независимостта на медиите и други важни въпроси. Проучването на общественото мнение спомага да се покаже желанието на гражданите за подобряване на усилията на общинските институции в борбата с корупцията, което укрепва политическата воля сред общинските политически лидери за приемане и изпълнение на реформи.

Международният републикански институт (IRI) проведе поредица от представителни проучвания в първата кохорта от десет общини през периода февруари-март 2022 г. Проучванията на общественото мнение разкриха широка загриженост относно корупцията, липсата на желание за участие в местното самоуправление и разнопосочни мнения по проблемите в общините, където беше проучено общественото мнение.

IRI ще проведе проучвания във втората кохорта от пет общини през септември 2023 г.

Пактът за противодействие на корупцията

Пактът за противодействие и превенция на корупцията на общинско ниво на IRI представлява публичен ангажимент на политическите лидери във всяка община да подобрят прозрачността, ангажираността на гражданите и механизмите за превенция и противодействие на корупцията в общината. Подписването на Пакта е също така израз на политическата подкрепа за разработването на програми с реформи от работните групи на общинско ниво.

По време на националната конференция на IRI на тема „Борба с уязвимостите към корупция на общинско ниво“, проведена на 19 –20 юли 2022 г. в столицата София, кметовете и заместник-кметовете от първата кохорта от десет общини, които участват в програмата на IRI, подписаха Пакта за противодействие и превенция на корупцията на общинско ниво.

IRI ще представи Пакта на политическите лидери на включилите се още пет общини на следващата национална конференция на IRI за борба с корупцията, насрочена за януари 2024 г.

Програмите за реформи

С подкрепата на IRI работните групи на общинско ниво, съставени от представители на общинските институции и неправителствения сектор, изготвят и приемат проектопрограми за реформи в областта на противодействието на корупцията и ги представят на кметовете за официално приемане с решение на общинския съвет. Програмите за реформи отразяват уязвимостите към корупция, посочени в докладите на IRI за оценка на уязвимостите към корупцията (VCA).

Работните групи в първата кохорта от десет общини през 2022 г. подготвиха проектопрограми за реформи, които IRI представи на кметовете. В девет от десетте общини бяха приети програми за реформи с решение на съответния общински съвет. Текстът на приетите програми може да се види по-долу:

Напредък в общините

 • Доклад за оценка на уязвимостите към корупция (VCA) е публикуван от IRI
 • публикуван от IRI Резултати от проучванията на общественото мнение на общинско ниво са публикувани от IRI
 • Присъединяване на общината към Пакта за превенция и противодействие на корупцията на общинско ниво
 • Разработване и приемане на програма от антикорупционни реформи от съответната общинска работна група
 • Предоставяне на общинската програма от антикорупционни реформи на кмета за официално приемане
 • Приемане на програмата за антикорупционни реформи от Общински съве
 • Изпълнение на програмата от антикорупционни реформи е в ход
Благоевград
Бургас
Кърджали
Перник
Разград
Русе
София
Стара Загора
Велико Търново
Враца
 •  Процесът е завършен и е налично изтегляне |  Процесът е завършен

Материали за укрепване на капацитета на организациите на гражданското общество (ОГО)

IRI подчертава ролята, която организациите на гражданското общество (ОГО) могат да изиграят за проследяване на изпълнението на политическите обещания и като страж срещу корупцията. Чрез своята програма IRI се стреми да засили ролята на гражданските организации в изпълнението и наблюдението на реформите за борба с корупцията на общинско ниво. IRI постига тази цел чрез посредничество в комуникацията между общините и ОГО, което се изразява във включване на ОГО в работните групи на общинско ниво. IRI също така предоставя обучения, помагала и възможности за изграждане на мрежи за местни организации и активисти.

Тук може да намерите някои от ресурсите, предоставени от IRI на местни организации в България:

Up ArrowTop